Lục Ngạn: Gần 30 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Trong đó, xã Hồng Giang đăng ký về đích năm nay được hỗ trợ hơn 3,1 tỷ đồng; 12 xã đặc biệt khó khăn mỗi xã được hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng, các xã còn lại được hỗ trợ từ 400 đến hơn 500 triệu đồng/xã.

Điểm mới năm nay, huyện Lục Ngạn tập trung hướng dẫn các xã ưu tiên sử dụng kinh phí để xây dựng các công trình thiết yếu: Cứng hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng một số mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Đào đường, quýt đường, bưởi Hoàng, cam V2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay