Quyết định thành lập Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Giang ngày 06/08/2018

Quyết định thành lập Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Giang ngày 06/08/2018. Với tôn chỉ Hội tập hợp, tổ chức và khuyến khích hội viên hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc trên tinh thần phát huy những giá trị văn hóa truyền thống văn hóa bản địa,nhằm tạo ra những tác phẩm về kiến trúc có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật cao, phát triển nền Kiến trúc Bắc Giang tiên tiến hiện đại, đậm đà bản sắc hội nhập cùng các hội địa phương và tổng hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Giang:

Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Giang là tổ chức xã hội tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Giang có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản theo quy định của pháp luật; tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Ban vận động thành lập Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm tổ chức Đại hội thành lập Hội trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập Hội./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay