Phê duyệt xây dựng khu đô thị mới Phía tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang

Phê duyệt xây dựng khu đô thị mới Phía tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chi tiết xây dựng khu đô thị mới Phía tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới phía tây thị trấn Vôi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Căn cứ Quyết định 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Mai tại tờ trình số 48/TTr-CPTM ngày 21 tháng 11 năm 2016, Sổ xây dựng tại Công văn số 2339/SXD-QHKT ngày 15 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500) với nội dung như sau:

I. Lý do điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 295 (Đoạn Vôi- Bên Tuần) đang triển khai thi công, chỉ giới ĐT 295 đoạn qua Khu đô thị mới Phía Tây thị trấn Vôi có sự chồng lấn từ 3,5m đến 8,3m vào diện tích khu đô thị mới. Để thống nhất danh giới các dự án đã được phê duyệt, phù hợp theo thực tế, làm cơ sở quản lý xây dựng khu đô thị theo quy hoạch, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết (thực hiện theo Công văn số 3314/UBND-XD ngày 20/10/2016 của chủ tịch UBND tỉnh).

II. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

– Điều chỉnh danh giới quy hoạch trùng với chỉ giới ĐT 295 (đoạn qua quy hoạch khu đô thị mới phía tây thị trấn Vôi), Quy mô diện tích quy hoạch giảm từ 79,46ha xuống còn 79,06ha; cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm diện tích và chia lô đất ở tại các lô N-37, N-38, N-49, N-50, N60.

+ Điều chỉnh giảm diện tích đất Sân vận động (ký hiệu SVD) lô đất thương mại, dịch vụ (ký hiệu TM-2).

+ Điều chỉnh tăng diện tích đất thương mại, dịch vụ (ký hiệu TM-3).

+ Điều chỉnh dịch chuyển tuyến đường nội bộ giữa lô đất ở N-38 và N-37, lô N-50 và bãi đỗ xe P3.

– Rà soát, thống kê lại diện tích của các lô đất cho chính xác; diện tích rãnh thoát nước bao quanh khu dân cư hiện trạng, giữa các dãy nhà liền kề, biệt thự thống kê vào đất hạ tầng kỹ thuật (không tính vào diện tích đất ở và đất giao thông).

Điều chỉnh các tuyến điện hạ thế và trung thế, ống cáp thoát nước dọc theo ĐT 295 cho phù hợp với danh giới điều chỉnh.

Quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh cục bộ:

1. Diện tích đất ở là: 320.661m2.

Trong đó:

– Đất ở hiện trạng: 43.303m2.

– Đất ở chia lô: 245.537m2.

– Đất ở biệt thự vườn: 31.785m2.

2. Diện tích đất thương mại và dịch vụ là: 22.234m2.

3. Diện tích đất chồng cây xanh và mặt nước là: 41.446m2.

4. Diện tích đất xây nhà văn hóa là: 2.014m2.

5. Đất thể dục thể thao là: 37.924m2.

6. Đất trường học là: 17.874m2.

7. Đất chợ dân sinh là: 7.510m2.

8. Đất hạ tang ký thuật là: 21.379m2.

9. Bãi đỗ xe tĩnh là: 7.686m2.

10. Đất giao thông là: 311.856m2.

Tổng diện tích đất quy hoạch khu đô thị mới Phía tây thị trấn Vôi là: 790.584m2.

III. Các nội dung khác: Theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 19/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Mai có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, Sở xây dựng, Sở tài nguyên và môi trường, Sở nông nghiệp và phát triển nông thông, Sở công thương, Sở giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai và các đơn vị liên quan căn cứ thi hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay