Văn bản số 121/SXD-KT&VLXD ngày 06/02/2015 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới , khu nhà ở trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/02/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 121/SXD-KT&VLXD về việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

 

Để thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ các quy định quản lý của nhà nước trong việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới , khu nhà ở trên địa bàn tỉnh, ngày 06/02/2015, Sở Xây dựng đã có văn bản số 121/SXD-KT&VLXD, văn bản trên có một số nội dung chính đề nghị UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án thực hiện như sau:

1. Đối với UBND các huyện, thành phố
– Thực hiện việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất các dự án khu đô thị, khu dân cư mới, khu nhà ở có sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 theo nội dung Công văn số 169/TNMT-KHTC ngày 29/01/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
– Đối với các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa được chấp thuận đầu tư, thực hiện việc đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành lập hồ sơ xin chấp thuận đầu tư theo đúng cam kết khi lựa chọn chủ đầu tư. Trường hợp sau khi đôn đốc nhưng các chủ đầu tư không triển khai thực hiện đề nghị báo cáo về Sở Xây dựng để phối hợp đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.
– Đối với dự án đã được chấp thuận đầu tư, đề nghị UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được chấp thuận đầu tư, quy hoạch chi tiết được duyệt, giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác (nếu có) được nhận chuyển giao sau khi kết thúc đầu tư xây dựng, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đơn vị chuyên môn trực thuộc tham gia quản lý chất lượng, giám sát và nghiệm thu công trình trong suốt quá trình xây dựng cho đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
2. Đối với chủ đầu tư dự án
– Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc đăng ký danh mục các dự án có sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 theo nội dung Công văn số 169/TNMT-KHTC ngày 29/01/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
– Đối với dự án chưa được chấp thuận đầu tư, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình thẩm định để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong quá trình lập hồ sơ xin chấp thuận đầu tư cần chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố nơi thực hiện dự án để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
– Đối với dự án đã được chấp thuận đầu tư, đề nghị chủ đầu tư thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố nơi có dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đầy đủ các thủ tục trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy định. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu của dự án cho UBND huyện, thành phố để phối hợp trong công tác triển khai thực hiện. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình thứ cấp có chuyển giao cho địa phương sau khi hoàn thành dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm mời bên nhận chuyển giao là UBND huyện, thành phố nơi thực hiện dự án tham gia quản lý chất lượng, giám sát và nghiệm thu công trình trong suốt quá trình xây dựng cho đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.
– Có tránh nhiệm hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Việc huy động vốn và kinh doanh các sản phẩm của dự án phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở và các quy định khác có liên quan.
– Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án theo Công văn số 1152/SXD-KT&VLXD ngày 19/11/2013 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng.
Các nội dung khác có liên quan của văn bản có thể tải về tại đây (ấn thêm phím F5 nếu không tải được ngay) hoặc mục Văn bản chính sách/Văn bản Sở Xây dựng ban hành trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay